TV& VIDEO

đánh giá cán bộ

Quảng Nam thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ

Quảng Nam thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ

VTV.vn - Các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp thuộc khối cơ quan chính quyền các cấp tại Quảng Nam từ tháng 6/2012 đến nay sẽ bị thu hồi.