TV& VIDEO

đánh giá cán bộ

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ - Bước tiến quan trọng

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ - Bước tiến quan trọng

VTV.vn - Quy định mới có những hướng dẫn khá cụ thể về nội dung, tiêu chí, cách thức đánh giá cán bộ hàng năm gắn với đánh giá cả nhiệm kỳ.