TV& VIDEO

đất nước trọn niềm vui

30/4/1975 – 30/04/2017 - Đất nước trọn niềm vui

30/4/1975 – 30/04/2017 - Đất nước trọn niềm vui

VTV.vn - Ngày 30/4/1975 – ngày 30/4/2017, 42 năm là đất nước thống nhất, là hồi sinh, là Bắc Nam sum họp một nhà.