TV& VIDEO

điều chỉnh lương hưu

Dự kiến điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Dự kiến điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

VTV.vn - Nếu được thông qua thì sắp tới đây, hàng loạt người sẽ được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với mức cao hơn.