TV& VIDEO

Đối mới công nghệ

Đổi mới công nghệ - Nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp

Đổi mới công nghệ - Nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp

VTV.vn - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở thành nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp.