TV& VIDEO

đổi mới

Hội thảo "Đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững vùng và địa phương"

Hội thảo "Đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững vùng và địa phương"

VTV.vn - Đổi mới sáng tạo đang trở thành một nhân tố then chốt, là động lực dẫn dắt nền kinh tế trong bối cảnh phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ.