TV& VIDEO

đội ngũ cán bộ

TP.HCM sẽ tinh giản biên chế hơn 2.000 người mỗi năm

TP.HCM sẽ tinh giản biên chế hơn 2.000 người mỗi năm

VTV.vn - Từ nay đến 2021, mỗi năm, TP.HCM sẽ tinh giảm biên chế từ 260-700 người làm việc trong đơn vị hành chính và giảm 1.800 người trong đơn vị sự nghiệp công lập.