đơn vị sự nghiệp công lập

Nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập

Nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập

VTV.vn - Chính phủ yêu cầu phải giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp.