đồng tiền

Tiền hay lòng trắc ẩn?

Tiền hay lòng trắc ẩn?

VTV.vn - Dùng tiền để đổi lấy sự thấu cảm của người khác sẽ không bao giờ thành công.