TV& VIDEO

dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Giếng thông gió dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội đúng quy chuẩn hay không?

Giếng thông gió dự án đường sắt Nhổn – ga Hà Nội đúng quy chuẩn hay không?

VTV.vn - 8/10 hộ dân phường Ngọc Khánh bày tỏ không đồng thuận với việc thu hồi đất, GPMB vì cho rằng các giếng thông gió theo thiết kế không phù hợp với quy chuẩn.