TV& VIDEO

Dự án giảm nghèo

Việt Nam hoàn thành sớm mục tiêu về xóa đói nghèo đói

Việt Nam hoàn thành sớm mục tiêu về xóa đói nghèo đói

VTV.vn - Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói vào năm 2002, sớm 13 năm so với mục tiêu đề ra.