TV& VIDEO

dự án phát triển bền vững

Gỡ nút thắt huy động vốn cho các dự án phát triển bền vững

Gỡ nút thắt huy động vốn cho các dự án phát triển bền vững

VTV.vn - Theo các chuyên gia, mô hình phát triển bền vững với cách thức gọi vốn là mô hình tốt nhưng mới ở quy mô nhỏ. Để nhân rộng mô hình này, đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên.