TV& VIDEO

dư nợ tín dụng

160.000 tỷ Kho bạc Nhà nước đem gửi ngân hàng: nguồn thanh khoản dồi dào

160.000 tỷ Kho bạc Nhà nước đem gửi ngân hàng: nguồn thanh khoản dồi dào

VTV.vn - 160.000 tỷ đồng là tổng số tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng.