đường thủy nội địa

Tạm dừng cấp phép mới dự án xã hội hóa duy tu luồng tuyến đường thủy

Tạm dừng cấp phép mới dự án xã hội hóa duy tu luồng tuyến đường thủy

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tạm dừng cấp phép các dự án xã hội hóa duy tu tuyến luồng hàng hải và đường thủy nội địa.