TV& VIDEO

gây tê

Ứng dụng thành công nội soi tiêu hóa qua đường mũi

Ứng dụng thành công nội soi tiêu hóa qua đường mũi

Kỹ thuật nội soi tiêu hóa qua đường mũi – một kỹ thuật mới vừa được trung tâm tiêu hóa của bệnh viên E đưa vào ứng dụng thành công.