TV& VIDEO

Giải thưởng Hồ Chí Minh

Bất hợp lý trong xét tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh

Bất hợp lý trong xét tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh

VTV.vn - Bộ VHTT&DL đang lấy ý kiến để sửa đổi Nghị định xét tặng Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật để tìm cách khắc phục những bất hợp lí còn tồn tại.