TV& VIDEO

giấy phép con

Cắt giảm điều kiện kinh doanh 2018: "Dưới thảm còn nhiều đinh"!

Cắt giảm điều kiện kinh doanh 2018: "Dưới thảm còn nhiều đinh"!

VTV.vn - Kế hoạch cụ thể đã được đặt ra nhằm mục tiêu 11 bộ phải cắt giảm 50% thủ tục kiểm tra và trước 30/6 sẽ ban hành được nhiều nhất các văn bản hữu ích thúc đẩy sự phát triển.