TV& VIDEO

giấy phép kinh doanh

Quản lý kinh doanh rượu tại Mỹ

Quản lý kinh doanh rượu tại Mỹ

Tại Mỹ, quy định hạn chế độ tuổi sử dụng rượu đã được luật hóa từ lâu. Các quy định này được các cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm ngặt bởi cơ chế quản lý giám sát rất chặt chẽ.