gói tín dụng

Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước

Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã hội kiến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.