TV& VIDEO

hành vi trốn thuế

Ưu tiên hợp tác trong chống thất thu thuế và dịch chuyển lợi nhuận

Ưu tiên hợp tác trong chống thất thu thuế và dịch chuyển lợi nhuận

VTV.vn - Hành vi trốn thuế hoặc chuyển lợi nhuận là một vấn đề mang tính toàn cầu đòi hỏi phải có một giải pháp mang tính tổng thể trên cơ sở hợp tác đa phương.