TV& VIDEO

Hiệp định Genève

60 năm Hiệp định Geneva: Chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam chưa bao giờ đứt đoạn

60 năm Hiệp định Geneva: Chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam chưa bao giờ đứt đoạn

Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Geneva đã xác nhận vấn đề pháp lý chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.