TV& VIDEO

Hồ Lăk

Buôn cổ của người M’Nông ven hồ Lăk

Buôn cổ của người M’Nông ven hồ Lăk

Hồ Lăk một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng nhất tại vùng đất Tây Nguyên với hai buôn cổ vẫn giữ được nét văn hoá truyền thống.