TV& VIDEO

hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử

80% người dân Bắc Ninh đã được lập hồ sơ sức khỏe

80% người dân Bắc Ninh đã được lập hồ sơ sức khỏe

VTV.vn - Bắc Ninh là tỉnh đã có gần 80% người dân đã được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử.