TV& VIDEO

hoạt động ngoại hối

Ban hành quy định mới về hạn chế sử dụng ngoại hối tại Việt Nam

Ban hành quy định mới về hạn chế sử dụng ngoại hối tại Việt Nam

VTV.vn - NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32, hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.