TV& VIDEO

hội đồng nhân dân

Đa dạng hóa nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Đa dạng hóa nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - Giai đoạn 2016 - 2020, chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ có nhiều thay đổi đáng kể trong việc sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí và cách thức huy động vốn.