TV& VIDEO

Hội nghị thượng đỉnh

Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc trong bối cảnh bất đồng

Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc trong bối cảnh bất đồng

VTV.vn - Hội nghị diễn ra giữa lúc các thành viên nhóm G20 đang chia rẽ hơn lúc nào hết cả về kinh tế lẫn chính trị.