TV& VIDEO

kết quả kiểm nghiệm

Nhìn lại quá trình tàu vỏ thép hư hỏng

Nhìn lại quá trình tàu vỏ thép hư hỏng

Tính đến nay cả nước đã đóng mới được 761 tàu cá theo Nghị định 67, trong đó có 301 tàu vỏ thép. Như vậy, số lượng tàu hư hỏng chỉ chiếm một phần nhỏ.