TV& VIDEO

khám chữa bệnh BHYT

Giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT 2017 là đúng thẩm quyền, đúng luật

Giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT 2017 là đúng thẩm quyền, đúng luật

VTV.vn - BHXH Việt Nam khẳng định việc giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT 2017 là đúng thẩm quyền, đúng luật.