TV& VIDEO

kháng thuốc

Chấm dứt tình trạng bán thuốc không đơn vào năm 2020

Chấm dứt tình trạng bán thuốc không đơn vào năm 2020

VTV.vn - Đến năm 2020 Việt Nam sẽ không còn tình trạng bán kháng sinh không đơn là mục tiêu được nhấn mạnh hiện nay.