TV& VIDEO

khoa học kỹ thuật

Chính phủ đề cao chất lượng tăng trưởng kinh tế

Chính phủ đề cao chất lượng tăng trưởng kinh tế

VTV.vn - "Chính phủ rất cương quyết trong việc không chạy theo tăng trưởng về tốc độ, mà vẫn tiếp tục duy trì mô hình tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô".