khoảng cách giàu nghèo

Gia tăng khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam

Gia tăng khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam

VTV.vn - Theo báo cáo mới đây của WB, 70% người dân Việt Nam đã an toàn về mặt kinh tế, mặt khác báo cáo cũng chỉ rõ khoảng cách giàu nghèo đang ngày gia tăng.