TV& VIDEO

kiểm tra chuyên ngành

Bộ GTVT cần rà soát tiếp tục cắt giảm các thủ tục cho doanh nghiệp

Bộ GTVT cần rà soát tiếp tục cắt giảm các thủ tục cho doanh nghiệp

VTV.vn -Theo thống kê thời gian kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa chiếm 78%, trong khi tỷ lệ phát hiện các sai phạm bình quân cả nước rất thấp chỉ 0,06%.