TV& VIDEO

kiện toàn bộ máy

Ngành Tuyên giáo đã chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Ngành Tuyên giáo đã chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

VTV.vn - Ngành Tuyên giáo đã chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nhất là với những vấn đề, sự kiện lớn của đất nước.