TV& VIDEO

kinh tế trọng điểm

Chính phủ rà soát lại kế hoạch phát triển của các ngành kinh tế trọng điểm

Chính phủ rà soát lại kế hoạch phát triển của các ngành kinh tế trọng điểm

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương cần nêu cao quyết tâm chính trị để hoàn thành xuất sắc, toàn diện cả 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.