TV& VIDEO

ký tự

Mật khẩu nào tồi tệ nhất năm 2013?

Mật khẩu nào tồi tệ nhất năm 2013?

Mới đây, công ty nghiên cứu SplashData cho biết, "123456" là mật khẩu phổ biến và cũng là mật khẩu tồi tệ nhất năm 2013.