TV& VIDEO

làm giả

Làm giả giấy chứng nhận sản phẩm lừa khách hàng

Làm giả giấy chứng nhận sản phẩm lừa khách hàng

Người tiêu dùng Việt Nam luôn trông chờ vào những giấy chứng nhận sản phẩm chất lượng do các cơ quan và tổ chức uy tín cấp. Thế nhưng, phải trông chờ vào đâu nếu chính những giấy tờ này cũng bị làm giả.