TV& VIDEO

lập trình viên

Ứng dụng lưu giữ kỷ niệm bằng cách số hóa người đã khuất

Ứng dụng lưu giữ kỷ niệm bằng cách số hóa người đã khuất

VTV.vn - Một lập trình viên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để lưu giữ kỷ niệm bằng cách số hóa người đã khuất.