TV& VIDEO

lễ hội dân gian

Công nhận Lễ Katê của đồng bào Chăm Ninh Thuận là di sản phi vật thể quốc gia

Công nhận Lễ Katê của đồng bào Chăm Ninh Thuận là di sản phi vật thể quốc gia

VTV.vn - Người Chăm trên cả nước đón nhận niềm vui khi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận lễ Katê của đồng bào Chăm (Ninh Thuận) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.