TV& VIDEO

lễ khai ấn

Bạn đã hiểu đúng ý nghĩa của khai ấn đầu năm chưa?

Bạn đã hiểu đúng ý nghĩa của khai ấn đầu năm chưa?

VTV.vn - Theo các chuyên gia, ấn đền Trần Nam Định và nhiều ấn khác nữa, đều không mang đến bổng lộc như mọi người vẫn nghĩ.