TV& VIDEO

lệnh cấm Burkini

Nước Pháp bị chia rẽ vì trang phục Burkini

Nước Pháp bị chia rẽ vì trang phục Burkini

VTV.vn - Nước Pháp và nhiều nước châu Âu đang bị chia rẽ thành hai phe đối lập nhau xung quanh bộ trang phục áo tắm Burkini.