TV& VIDEO

Long Khánh

Lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho nhiều di tích

Lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho nhiều di tích

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho nhiều di tích.