TV& VIDEO

lòng tốt

Dance for Kindness: Cùng nhảy để thúc đẩy sự tử tế

Dance for Kindness: Cùng nhảy để thúc đẩy sự tử tế

Tháng 11 hàng năm có một ngày được coi là Ngày Thế giới vì lòng tốt. Năm 2014, lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam.