Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Giấy phép kinh doanh phải được cấp cho doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc

Giấy phép kinh doanh phải được cấp cho doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2014.