TV& VIDEO

luật hải quan

Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Tổng cục Hải quan đang quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm cắt giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho DN.