TV& VIDEO

lưu động

Quảng Trị: Phá hủy thành công 400 vật liệu nổ

Quảng Trị: Phá hủy thành công 400 vật liệu nổ

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị mới đây đã xử lý thành công 400 quả bom, đạn các loại.