TV& VIDEO

Mặt trận Việt Minh

Hai cuộc Tổng tuyển cử khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dân tộc

Hai cuộc Tổng tuyển cử khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dân tộc

VTV.vn - Trong lịch sử bầu cử Quốc hội, có hai cuộc Tổng tuyển cử khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc.