năm học

Đà Nẵng: Giải quyết triệt để tình trạng tuyển sinh trái tuyến

Đà Nẵng: Giải quyết triệt để tình trạng tuyển sinh trái tuyến

Năm học này, tình trạng tuyển sinh trái tuyến tại TP Đà Nẵng đã được các cơ quan liên quan giải quyết một cách triệt để.