TV& VIDEO

nâng giá

Đề xuất bỏ giao dịch bất động sản qua sàn

Đề xuất bỏ giao dịch bất động sản qua sàn

Đề xuất này được đánh giá là sẽ có tác động tích cực đến thị trường bất động sản trong thời gian tới.