TV& VIDEO

ngành mía đường Việt Nam

Nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành mía đường Việt Nam

Nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành mía đường Việt Nam

VTV.vn - Cải tiến chất lượng từ vùng nguyên liệu, từ giống và đẩy mạnh công nghệ trong canh tác sẽ giúp ngành mía đường trở nên cạnh tranh hơn.