TV& VIDEO

nghiệp đoàn nghề cá

Các tổ nghiệp đoàn đoàn nghề cá Quảng Ngãi liên kết

Các tổ nghiệp đoàn đoàn nghề cá Quảng Ngãi liên kết

VTV.vn - Các tổ, nghiệp đoàn nghề cá ở Quảng Ngãi liên kết giúp ngư dân phát triển mạnh nghề cá, ngày càng vươn khơi ra ngư trường xa để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.