TV& VIDEO

nhân bản

Báo động tình trạng lệch chuẩn đạo đức trong giới trẻ

Báo động tình trạng lệch chuẩn đạo đức trong giới trẻ

 Hiện tượng lệch chuẩn trong việc nhận thức các giá trị văn hóa, đạo đức đang ngày càng gây những hậu quả nặng nề cho từng cá nhân liên quan và làm cho môi trường xã hội trở nên nguy hiểm.